Visioon ja missioon

 


Visioon

Võimaldada igale lapsele võimetekohane alusharidus Olla haridusasutus, kus on isiksust arendav, turvaline mängu- ja õppekeskkond. Olla hästi funktsioneeriv, mitmekülgset huviharidust pakkuv ja innovaatilise keskkonnaga lasteaed, kelle töödesse ning tegemistesse on aktiivselt kaasatud lapsevanemad ja koostööpartnerid. Õppe- ja kasvatustööd läbiviivate pedagoogide jm personali põhimõtteks on pidev õpe – eluaegne enesearendus. Olla avatud ja konkurentsivõimeline. Olla parim lasteaed!


Missioon

Soodsa arengukeskkonna loomine, õpioskuste kujundamine mängu, loodustunnetuse ja lapse loomuliku isearengu kaudu. Olla lasteasutus, kus laps saab areneda loovaks, iseseisvaks, julgeks, teistega arevastavaks, teadmistehimuliseks ja rõõmsameelseks koolilapseks. Toetame ja nõustame peret lapse mitmekülgsel arendamisel. Rõõmude ja tarkuse aeg – Ristikheina lasteaed.


Õppekava lühitutvustus

Tartu lasteaia Ristikhein õppekava lähtub riiklikust õppekavast:

  • rahva- ja kirikukalendri tähtpäevadest
  • arvestab õpetatavate ainete omavahelisi seoseid
  • annab süsteemse ja tervikliku ettevalmistuse eluks ja kooliks
  • on avatud süsteem ja võimaldab sujuva ülemineku eelkoolist kooli
  • lasteaias jääb lapse põhitegevuseks siiski mäng, läbi mängu areneb lapse suhtlemis- ja koostööoskus

Lasteaia arengukava

Tartu Lasteaia Ristikhein arengukava aastateks 2014-2020

 


 

https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/LiitunudRoKO_plakat1.png                                 

 

 

 


border1

Call Now Button