Kodukord


LASTEAED RISTIKHEIN KODUKORD

I ÜLDSÄTTED

 1. Lasteaia kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 2. Kodukorra koostab direktor ja kinnitab lasteaia hoolekogu. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 3. Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ristikhein.tartu.ee  ja on paberkandjal tutvumiseks kättesaadav igas rühmas.

II LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE

Lasteaed on avatud kella 7.00- 18.00. Lasteaia uksed ja väravad lukustatakse kell 18.00.

 1. Laps tuleb lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja korrastatud välimusega.
 2. Hommikul annab lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik lapse isiklikult üle õpetajale.
 3. Laps koos lapsevanemaga teretab kõiki kohalolijaid ja lasteaia ruumides vastutulijaid, et arendada lapses viisakat käitumist.
 4. Hommikul, lapse lasteaeda toomisel, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, et saata laps rühma ning rääkida õpetajale last puudutavatest probleemidest, mis võivad mõjutada lapse päeva (näit. rahutu uni, terviseprobleemid jne).
 5. Rühmaõpetajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on silmnähtavad haiguse tunnused (palavik, lööve, silmapõletik jne). Samuti juhul, kui lapsele on vaja päeva jooksul anda ravimeid või kui lapsel ei ole lubatud õue minna.
 6. Lapse puuduma jäämisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15:00ks.
 7. Juhul, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine täiskasvanu peale vanemate või eestkostja, teavitab lapsevanem sellest eelnevalt õpetajat. Õpetajal on keelatud anda last võõrale või ebakaines olekus isikule.
 8. Lapsele järele tulles võtab lapsevanem lapse vastu rühma töötajalt.
 9. Lasteaed lubab eriolukorras alaealisel oma noorema õe või venna koju viia vaid lapsevanema kirjaliku avalduse alusel. (Lapse turvalise kojujõudmise eest vastutab lapsevanem). Põhjendatud kahtluse korral võib lasteaed keelduda lapse andmisest alaealisele.

III LAPSE ESMANE LASTEAEDA TULEK

 1. Tartu linnas kasutatakse lasteaiakohtade taotlemiseks ja taotluste menetlemiseks haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
 2. Uute laste vanematele korraldab lasteaed lasteaeda tutvustava koosoleku.
 3. Lapsevanemal on soovitav varuda aega rühmaga tutvumiseks ning vajadusel seal koos lapsevanemaga viibimiseks. Kohanemisperioodi pikkuse osas soovitame juhinduda õpetaja nõuannetest.
 4. Lasteaeda tulles võiks laps osata ise süüa ja hoida potirežiimi.

IV LAPSE RIIETUS

 1. Laps vajab puhtaid ja mugavaid vahetusriideid terveks päevaks.
 2. Lapsel on lasteaias parajad, soovitavalt krõpsuga vahetusjalatsid, võimlemisriided, puhketunniks soovi korral pidžaama (öösärk, T-särk), taskurätikud, kamm või juuksehari. Pikemate juustega tüdrukutel ka patsikummid. Jalanõud ei tohi jätta põrandale musti triipe.
 3. Õues mängimiseks on lapsele vajalikud ilmastikule vastavad õueriided (veekindlad kombekad, kummikud jne.), mis määrdumisel ei tekitaks lapsevanemale probleeme. Kindad peavad olema lapsele parajad.
 4. Lapsevanem korrastab ja peseb võimlemis- ja õueriideid vähemalt kord kuus.
 5. Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, soovitame need varustada lapse nimega.
 6. Laps ei kanna lasteaias kaelaketti, käeketti ega muid ehteid, mis võivad last ohustada.
 7. Jälgige, et lahkudes jääks lapse kapp korda, riided õigetpidi keeratud ja nagisse riputatud. Kapis peab olema piisavalt vahetusriideid.

V SÖÖMINE LASTEAIAS

 1. Toitu valmistatakse lasteaia köögis, kus järgitakse kõiki lasteaedadele kehtestatud tervisekaitsenõudeid.
 2. Tooraine sisseostmisel eelistatakse eestimaist ja mahetoitu.
 3. Nädala menüü on tutvumiseks rühma stendil ja lasteaia kodulehel.
 4. Lapsevanem teavitab õpetajat, kui tema laps on mõne toidu suhtes allergiline.
 5. Eritoidu (nt. laktoosi-või gluteenitalumatus vms.) vajadusel esitab lapsevanem lasteaiale soovitavalt arstitõendi või sõlmivad lapsevanem ja lasteaed lapse toitlustamiseks vastava kokkuleppe.
 6. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi kokkuleppel rühmaõpetajaga. Soovi korral võib sünnipäevalaps tuua puuvilja ja maiustusi. Lasteaeda toodud puuvilja ja maiustusi peab jätkuma kõikidele lastele.

VI ÕPPIMINE, MÄNG JA ÕUESOLEK

 1. Tartu lasteaia Ristikhein õppe-kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
 2. Lasteasutuse õppeaasta tegevussuunad on kirjas lasteaia arengukavas.
 3. Lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus toimub vastavalt rühma päevakavale.
 4. Lisaks rühmaõpetajatele toetavad lapsi muusika- ja liikumisõpetaja ning logopeed.
 5. Laste õpetamiseks kasutatakse erinevaid metoodikaid ja mängu.
 6. Lasteaed tagab koostöös lapsevanemaga lapsele kooliks ettevalmistuse kui laps osaleb maksimaalselt õppe- ja kasvatustegevuses. Lasteaed väljastab lapsevanemale „Koolivalmiduse kaardi“.
 7. Lapsevanemal on õigus vaadelda lasteaias läbiviidavaid tegevusi sellest eelnevalt õpetajat teavitades.
 8. Igal reedel saadavad rühmaõpetajad lastevanematele kokkuvõtte möödunud nädala tööst, uue nädala plaanidest ja soovidest lastevanematele.
 9. Lapsel võib lasteaias kaasas olla isiklik mänguasi, kui ta on nõus seda jagama rühmakaaslastega.
 10. Lasteaeda ei või kaasa võtta lastele ohtlikke mänguasju, k.a. liiga õrnu ja väikseid mänguasju.
 11. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasja kadumise ja purunemise eest.
 12. Kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning tasandusrühmas kuni kuue lapse kohta. Koolieelse lasteasutuseseaduse § 7 lõikes 11 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.
 13. Koolieelse lasteasutuse seaduse §7 lõige 11 sätestab, et lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.
 14. Jalgrattaga tohib laps õuealal liikuda ainult turvavarustusega ja selleks ettenähtud kohas.
 15. Jalgratas tuleb lukustada jalgrattahoidiku külge, luku võti markeerida. Lasteaed ei vastuta jalgrataste eest.
 1. Talvel lasteaeda kaasa võetud kelkudel peavad olema lapse ja rühma nimed. Lasteaed ei vastuta kelkude eest.

VII LAPSE TERVIS

 1. Lapse haigestumisel nakkushaigusesse tuleb lapsevanemal sellest viivitamatult teavitada lasteaeda.
 2. Lapse haigestumisel või lasteaias juhtunud trauma korral teavitab õpetaja koheselt lapsevanemat. Vajadusel kutsub õpetaja kiirabi. Lapsevanem viib haigestunud lapse esimesel võimalusel koju.
 3. Kui laps vajab tervise tõttu erilist hoolt või tähelepanu, teavitage sellest õpetajat.
 4. Lapsele ei ole lubatud lasteaeda kaasa panna ravimeid, toidulisandeid jms. Erandkorras võib vanema kirjaliku avalduse alusel manustada lapsele ravimeid direktori poolt määratud isik.
 5. Päeva jooksul lapsega toimunud olulistest sündmustest informeerib õpetaja lapsevanemaid samal päeval.
 6. Mitmepäevase puudumise korral teavitab vanem lapse toomisest lasteaeda eelmisel päeval.

VIII LASTEAIAGA KAASNEVAD KULUTUSED

 1. Lapsevanem maksab lasteaia osalustasu ja lapse toidu eest.
 2. Vanematele kehtestatud lasteaia osalustasu on ühe lapse kohta 15% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
 3. Lapse toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab direktor. Toidukulu päevamaksumus sõltub tarnitavate toidukaupade hindadest.
 4. Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15:00ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.
 5. Lapsevanemal on võimalik loobuda ühest või mitmest toidukorrast kirjalikku taasesitamist võimaldava avalduse alusel, mis on esitatud lasteaiale vähemalt nädal aega enne toidukorrast loobumist.
 6. Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et lapsevanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.
 7. Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.
 8. Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest 20. kuupäevaks.
 9. Tartu Linnavalitsuse Rahandusosakond saadab lapsevanema poolt antud e-mailile arve, millel kajastub tasumisele kuuluv summa. Lapsevanem tasub arve jooksva kuu 20. kuupäevaks pangaülekandega/otsekorraldusega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele.
 10. Lapsevanem võib taotleda Tartu LV Sotsiaalabi osakonnast abi lasteaia arvete osaliseks või täielikuks tasumiseks, samuti ühekordset täiendavat toetust (vt. www.tartu.ee ). Sotsiaalabi toetused ja koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestab Tartu Linnavolikogu.

IX KOOSTÖÖ

 1. Lasteaeda võib alati tulla nõu küsima ja oma muret/rõõmu jagama, mis puudutab last ja tema probleeme.
 2. Vastavalt iga rühma tegevusplaanile toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused.
 3. Lasteaias toimuvatest tegevustest, ühisüritustest ja aktuaalsetest probleemidest saavad lapsevanemad teavet oma rühma õpetajatelt, rühma stendilt, rühma elektroonilisest listist ja lasteaia koduleheküljelt ristikhein.tartu.ee.
 4. Lapsevanemad on oodatud kaasa rääkima ja tegutsema lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma, lasteaia hoolekogu ja elektrooniliste suhtluskanalite.
 5. Lahkarvamuste tekkimisel lahendame probleemid omavaheliste läbirääkimiste teel.
 6. Lapsevanem teavitab õpetajat muutunud kontaktandmetest.
 7. Lapsevanemad ei tohi kasutada ja viibida ruumides, mis ei ole otseselt seotud tema lapse tegevusega lasteaias (näit. tualettruumid).
 8. Lapsevanematel ei ole lubatud sõita isikliku autoga lasteaia õuealale (vt. lasteaia värava kõrvale paigaldatud liiklusmärki).
 9. Igal rühmal on oma välisukse kood, mida kasutab lasteaeda sisenemisel ainult konkreetse rühma lapsevanem.
 10. Lapsevanem peab kinni lasteaia sulgemise ajast.
 11. Lapsevanem sulgeb uksed ja värava nii lasteaeda tulles kui lahkudes.
 12. Teie positiivne ja heatahtlik suhtumine lasteaeda, õpetajatesse, lapse rühmakaaslastesse ja nende vanematesse on hea koostöö aluseks.

Margot Fjuk

Direktor

 

Lasteaed Ristikhein kodukord on kinnitatud hoolekogu poolt 16.novembril 2015.a.



border1

 

Call Now Button