MEIE PROJEKTID

2021/2022 õ.a.

 • Tartu Linnavalitsuse lahastatud õppekava toetav projekt “Ristikhein seikleb Tartus” summas 1452 eurot. Projekti käigus tutvuvad lapsed laiahaardeliselt kodulinna ajaloo, kultuuri ja vaatamisväärsustega. Projekti tulemusel valmib Tartu linna tutvustav lauamäng, mis on Ristikheina lasteaia poolt kingituseks kodulinnale ja kõikidele Tartu lasteaedadele.
 • Harno ProgeTiigri seadmete taotlusvooru kaudu sai lasteaed 1504.96 euro suuruse rahastuse õppeotstarbeliste robootiliste vahendite soetamiseks.
 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti kogumaksumusega on 500€. Sellest KIKi toetus projektile on 500€ ja lasteaia omafinantseering 0€ . Kõik programmi tegevused on suunatud kooliminevatele lastele. Eesmärgid: 1.Kõikide planeeritud tegevuste käigus anda lastele uusi teadmisi mahepõllumajandusest. 2. Õpetada lapsi seemneid tundma ja külvama, hoolitsema tärkavate taimede eest kasvuhoones ja avamaal. 3.Tutvustada taludes elavaid erinevaid loomi ja linde.

  Projekti tegevused:

  1. Õppekäik Vapramäe-Vitipalu matkarajale – programm”Sügis”. Osalevad Nublude rühma lapsed. Lapsed õpivad märkama  muudatusi looduses, väärtustama looduse mitmekesisust, süveneb mõõtmis- ja suhtlemisoskus.
  2. Õppekäik Jääaja- Keskusesse  –  parvesõit Saadjärvel. Osalevad Tähekeste rühma lapsed. Lapsed kuulevad põnevaid lugusid Saadjärve loodusest, Vooremaa kujunemisest ja Kalevipoja vägitegudest.

 

2020/2021 õ.a.

 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ProgeTiigri seadmete sihtfinantseering robootiliste vahendite soetamiseks summas 758,50 eurot.
 • PRIA projekt meetme „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“ alt. Projekti kogumaksumus on 3037,00€. Sellest PRIA toetus projektile on 1992,00€ ja lasteaia omafinantseering 1045,00€ .

Eesmärgid: 1.Kõikide planeeritud tegevuste käigus anda lastele uusi teadmisi mahepõllumajandusest. 2. Õpetada lapsi seemneid tundma ja külvama, hoolitsema tärkavate taimede eest kasvuhoones ja avamaal. 3.Tutvustada taludes elavaid erinevaid loomi ja linde.

Projekti tegevused:

1. Päikesejänkude ja Nublude rühmad külastasid Eesti Piimandusmuuseumi.

 1. Põrnikad ja Vellekesed käisid Mulgi Jaanalinnu talus.

 3. Prof. A. Luige töötoas osalesid Nublude ja Lepatriinude lapsed.

 4. Lasteaiale osteti suur kasvuhoone mõõdus 3×6 m ja kolm kasvulava. Lisaks aiatööks vajalikke vahendeid lastele( töökindad, kastekannud, kõplad, suur veenõu) ja taimede seemneid.

 

2019/2020 õ.a.

 • Tartu Linnavalitsuse rahastatud õppeakava toetav projekt “Ristikhein keskendub headele emotsioonidele”, millega luuakse võimalused laste emotsionaalse tasakaalu ja keskendumisvõime arengu toetuseks. Valmib suur ja mitmekesine üldkasutatav motoorikasein. Projekti maksumus 1431 eurot, millest toetuse summa 1041 eurot.
 • Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus toetas läbi ProgeTiigri programmi lasteaia projekti hariduslike robotite ostmiseks summas 747.30 eurot.
 • Projekt Keskkonna Investeeringute Keskusel e(KIK).
  Projekti pealkiri „Ristikheina lapsed avastavad ja mõtestavad elu looduses.“
  Projekti tegevused toimuvad septembris 2019.a ja mais 2020.a.
  Projektis osalevad Liblikate, Põrnikate, Naksitrallide ja Mõmmide rühmad.
  Projekti eesmärk on anda lastele täiendavaid teadmisi õppekava “Mina ja keskkond” valdkonnas. Õpetajate poolt valitud külastuskohad toetavad igapäevast õppetegevust ja eriti projektiõpet, millest õpetajad õppetegevustes lähtuvad. Laste teadmised laienevad loodusest, loomadest ja füüsikalistest nähtustest ( näit. vee mitut olekut, muttide elu, raba taimestikust ja elukeskkonnast, elu-olust talus jms.).
  KIK finantseerib laste õppeprogramme 648 euroga. Lasteaiapoolset finantseeringut ei ole ette nähtud.
 • Projekt „ Teraapiad – lapse arengu ja toimetuleku toetajad“.
  Projekt sisaldab täiendkoolitusi lasteaedade õpetajatele, Narva lasteaia Pingviin külastust, ühistööna mentori  töö põhimõtete ja  ametikirjelduse vormistamist ning  erialase kirjandusega tutvumist.
  Projekti  eesmärk on anda õpetajatele teadmisi ja praktilisi näpunäiteid liikumis-, loov- ja muusikateraapiate  rakendamiseks igapäevatöös lastega. Lähtudes lapse arengust, eripäradest ja huvidest. Väljatöötatud mentorluse põhimõtted toetavad mentori ja mentii koostööd ning  tööle asuva pedagoogi  sisseelamist uude organisatsiooni.
  Projekti tulemusena õpetajad omavad ja rakendavad uusi  teadmisi  laste õppimist ja sotsiaalset suhtlemist toetava arengu – ja õpikeskkonna kujundamisel. Pedagoogid oskavad lõimida teraapiaid erinevatesse tegevustesse kaasava hariduse kontekstis. Väljatöötatud mentorluse põhimõtted toetavad õpetajatevahelist kogemuste vahetamist, julgustavad alustavaid pedagooge. Uued metoodikad ja teraapiad lülitatakse lasteaedade tegevuskavadesse.
  Projektist saavad kasu  Tartu lasteaiad Hellik, Kannike, Ristikhein ja Rukkilill. Projekti kirjutas ja juhib Tartu Lasteaed Ristikhein.
  Projekt on kirjutatud SA INNOVE meetmele „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine „ tegevuse  „Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus.“
  Projekti rahastavad  Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja fond „Eesti tuleviku heaks“.
  Projekti kogumaksumus on 8864,02 eurot.

 

 

2018/2019 õ.a.

 • PRIA projekt meetme „Koolikava kaasnevad haridusmeetmed“ alt. Projekti kogumaksumus on 3288,08€. Sellest PRIA toetus projektile on 2823,40€ ja lasteaia omafinantseering 464,68€ .

  Projekti eesmärgid:

  1.Kujundada lastes puu- ja köögiviljade tarbimise harjumus.

  2.Tõsta laste teadlikkust maaelust ja mahetootmisest.

 

 • Tartu Linnavalitsuse poolt rahastatavate õppekava rakendamist toetavate projektide konkursil tunnistati toetusvääriliseks projektid “Õuesport teeb lapsed õnnelikuks” summaga 1012 eurot, “Loodusega kasvab nii väike kui suur” summaga 354 eurot ja “Loodusnurga loomine ja kujundamine. Putukahotell.” summaga 621 eurot.

 

 • Kaasav haridus – teooria ja praktika

Projekti periood 06. august – 31. oktoober 2018

Projekti teostaja : Tartu Lasteaed Ristikhein
Partnerid: Tartu Lasteaed Rukkilill
Tartu Lasteaed Kannike

Teema aktuaalsuse põhjendus: Kaasav haridus eeldab pedagoogidelt laiemaid teadmisi, lapse erivajaduste märkamist, eri vahendeid/keskkonda, töökorralduse muutust, paremat koostööd ja lapsevanemate kaasamist.

Projekti põhitegevused:

1.Õppereis Tallinna Käo Tugikeskusesse (12. okt. 2018).

Teemad :

a) alternatiivkommunikatsioon, õppevahendid, viipekeel;
b) lapse arengu hindamine;
c) meekonnatöö ja võrgustikutöö asutuses ja teiste haridus/sotsiaalasutustega;
d)koostöö lastevanematega.

2.Õppereis Keila SOS-Lastekülla (13.okt. 2018).

Teemad:

a) usalduslike suhete loomine laste ja peredega;
b)töökorraldus;
c)tugiteenust vajavate laste märkamine ja tugisüsteem;
d)kogemused tööst erivajadustega perede ja laste abistamisel.

Projekti rahastavad Euroopa Liit ja fond “Eesti tuleviku heaks”.

Projekti maksumus: 2918,50 eurot.

 

 • Ristikheina lapsed õpivad metsas, talus, muuseumis ja erinevatel loodusradadel.

Projekti periood: 01. september 2018 – 30. juuni 2019.a.

Projekti tegevuste eesmärk on kujundada lastes arusaama, et inimene on osa loodusest, loodust tuleb hoida/kaitsta ja looduses peab valitsema tasakaal. Lapsed saavad teadmisi kaladest, loomadest ja laiemalt loodusest.
Kõik õppekäigud ja programmid on valitud arvestusega, et lapsed saaksid ise hästi palju tegutseda. Ise tegutsedes kinnistuvad uued teadmised paremini.

Projektis osalevad 8 rühma, kokku 156 last.

Iga rühm külastab ühte loodus- või põllumajandusobjekti.

Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti üldmaksumus 2365 eurot.

 

 

2017/2018 õ.-a.

Projekt ” Kaasava hariduse võti on koostöö”. Projekti algataja ja läbiviija – Tartu Lasteaed Ristikhein, tegevustesse on kaasatud Tartu lasteaiad Rukkilill ja Kannike. Projekti koostööpartnerid: Pärnu lasteaed Pillerpall, Pärnu Toimetulekukool ja Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsiooni Keskus. Projekti rahastavad Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond ja fond “Tuleviku Eesti heaks”. Projekti tegevusteks saadud summa: 2674,56€

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekt „Ristikheina lapsed loodusele lähemale.“ Toetatav summa  2442 eurot.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse poolt rahastatud projekt „ ProgeTiigri seadmete (lasterobotid Bee-Bot`id) soetamiseks. Toetatav summa  927,13. Kasutatakse tehnoloogiaharidusega seotud tegevusteks. Tegevused Bee-Bot´ide ja Blue-Bot´idega Ristikheina robootika ja nutitegevused .

Tartu Linnavalitsuse poolt rahastatud õppekava toetav projekt “Ristikhein liigub nutikalt”. Toetatav summa 1519,77, lisandub omafinantseering 325 eurot. Projekti raames toimub ühe tegevusena 2 korda nädalas hommikuti internetipõhine virgutusvõimlemine tantsuvideote Just Dance For Kids (näiteks: Just Dance Kids 2014 ) järgi.

 

2016/2017 õ.-a.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projekt „Tartu Ristikheina lasteaia lapsed avastavad loomade ja kalade maailma“

Eesti Muusikakoolide Liit toetas EV 100 raames ühiskingitusena projekti „Igal lapsel oma pill“. Toetatud summa 290 eurot.

Eesti Kultuurkapital rahastas projekti „Soetada Tartumaa (Äksi) rahvariided Tartu lasteaia Ristikhein 12 tüdrukule ja 12 poisile“ Toetatud summa 1057 eurot. Lisandus lasteaia omafinantseering 1057 eurot.

Tartu Linnavalitsuse poolt rahastatud õppekava toetav projekt “Ropkamõisa tantsu- ja laulupidu”. Toetatud summa 522 eurot, omafinantseering 96,70. Toimunud Ropkamõisa tantsu- ja laulupidu oli piirkonna laste kingitus EV 100 juubeliks.

 

 

Digitehnoloogia kasutamise põhimõtted õppe- ja kasvatustöös

Digivahendite kasutamine õppetöös annab lapsele lisavõimaluse igakülgse õpikogemuse saamiseks.

Digivahendid toetavad lapse õppimist, suhtlemist, koostööd, loovust, keelelist arengut ja loogilist mõtlemist. Tehnoloogia võimaldab mängulist avastamist ja rikastab seeläbi õpikogemust.

Digitehnoloogia õppetöös kasutamise eesmärgiks on laste digipädevuse areng.

Eakohased robootilised vahendid võimaldavad saada teadmisi ja oskusi seadmete juhtimisest ja lihtsast programmeerimisest ning äratavad huvi tehnoloogiavaldkonna vastu.

Digitehnoloogia kasutamise alla kuuluvad:

 • Digitaalne õppevara (digitaalsed õppematerjalid, õppemängud, õppeotstarbelised mängud ja mobiilirakendused jne)
 • Digitaalsed vahendid (arvutid, tahvelarvutid, smart-tahvel, fotoaparaadid, projektorid, dokumendikaamera, nutivahendid jne.)
 • Robootilised vahendid (Bee-Botid, Blue-Botid jne.)

Digitehnoloogia kasutamise põhimõtted:

 • Digitehnoloogia kasutamine on mänguline õppevorm. Õppetöö on lapsest lähtuv, õppemeetodina kasutatakse projektiõpet, avastusõpet ja ühisõpet.
 • Õpetajal on õppeprotsessis määrav roll tehnoloogia kasutamise juhendaja ja vahendajana.
 • Digitehnoloogilist õpet saab lõimida kõikidesse õppetöö valdkondadesse.

 

 

Pildiotsingu hitsa logo tulemusPildiotsingu kik logo tulemus https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/flag_yellow_low.jpg    https://www.tartuloodusmaja.ee/wp-content/uploads/2019/09/LiitunudRoKO_plakat1.png

Call Now Button