HEA TAVA KOKKULEPE

TARTU LASTEAIA RISTIKHEIN PEDAGOOGIDE HEA TAVA KOKKULEPE

Üldosa

Lasteaia Ristikhein pedagoogide Hea Tava Kokkulepe on iga pedagoogi eneseanalüüsi ja professionaalsuse hindamise vahend.

Pedagoogide Hea Tava Kokkuleppe põhimõtted on rajatud usaldusele ja lasteaia Ristikhein põhiväärtustele ning on vastavuses Eesti Vabariigi seaduste, ÜRO inimõiguste deklaratsiooni ja ÜRO lapse õiguste deklaratsiooniga.

Õpetaja professionaalsuse näitajad:

 1. Akadeemiline haridus ja pedagoogiline lähenemine probleemidele.
 2. Missioonitunne, ausus, iseseisvus ja seadusekuulelikkus.
 3. Laia silmaringiga elukestev õppija.

Õpetaja kutsealased omadused

 1. Austab ja kaitseb laste huve ja heaolu.
 2. Teeb kõik endast oleneva, et kaitsta lapsi kiusamise ja igasuguse vägivalla eest.
 3. Säilitab konfidentsiaalsuse kõigis laste ja lasteaia heaolu puudutavates küsimustes.
 4. Tunnistab iga lapse ainukordsust, individuaalsust ja toetab lapse võimetekohast arengut.
 5. Suhtub kõigisse lastesse võrdselt ja õiglaselt.
 6. Peab lugu kolleegide erialastest arengutest ning osutab nõu ja abi tööle asuvatele noortele pedagoogidele.
 7. Soodustab aktiivset koostööd lapsevanematega austades sealjuures vanemate seaduslikke õigusi.

Õpetaja eetilised väärtused

 1. Teadlik oma kohustustest ja täidab neid vastutustundlikult. Austab kollektiivis suuliselt ja kirjalikult kokkulepitud reegleid.
 2. Töö ajal on positiivselt meelestatud.
 3. Lubamatu on enesevalitsemise kaotamine ja sobimatute sõnade kasutamine laste ja täiskasvanute juuresolekul.
 4. Igapäevatöös on innustav, empaatiline, abivalmis ja eeskujuks teistele.
 5. Õpetaja on lasteaia hing, lasteaia maine hoidja.
 6. Seisab laste ja kolleegide huvide eest, jäädes igas olukorras väärikaks ja usaldusväärseks.
 7. Ei võta endale kohustusi ega langeta otsuseid, mis ei kuulu tema pädevusse.
 8. Säilitab ametialases tegevuses kolleegide kohta saadud info konfidentsiaalsuse, v.a. juhul, kui info avaldamine on ameti seisukohast kohustuslik või seda nõuab seadus.
 9. Kasutab tööaega efektiivselt ja hoidub eraasjade ajamisest töö ajal.

Hea Tava Kokkulepe on vastu võetud ja allkirjastatud 16.detsembril 2015.a.

Call Now Button