Ristikhein

Virtuaaltuur

Lasteaed Ristikhein kodukord

 • Lasteaia kodukord lähtub Koolieelse lasteasutuse seadusest ja sellest tulenevatest õigusaktidest.
 • Kodukorra koostab direktor ja kinnitab lasteaia hoolekogu. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.
 • Kodukord on avalikustatud lasteaia veebilehel ristikhein.tartu.ee ja on paberkandjal tutvumiseks kättesaadav igas rühmas.

          Lasteaed on avatud kella 7.00- 18.00. Lasteaia uksed ja väravad lukustatakse kell 18.00.

          Kella 7.00 – 7.30 on avatud üks valverühm ja selles ajavahemikus kohta vajava lapse viib lapsevanem
          AINULT valverühma.

 1. Laps tuleb lasteaeda puhanuna, puhtalt riietatuna ja korrastatud välimusega.
 2. Hommikul annab lapsevanem või lapsevanema poolt volitatud isik lapse isiklikult üle rühma
  töötajale, kelleks on õpetaja, õpetajat abistav töötaja või õpetaja abi.
 3. Laps koos lapsevanemaga teretab kõiki kohalolijaid ja lasteaia ruumides vastutulijaid, et arendada
  lapses viisakat käitumist.
 4. Hommikul, lapse lasteaeda toomisel, palume lapsevanemal varuda piisavalt aega, et saata laps
  rühma ning rääkida õpetajale last puudutavatest probleemidest, mis võivad mõjutada lapse päeva
  (näit. rahutu uni, terviseprobleemid jne). Lapsel on hea algavasse päeva sisse elada , kui ta saabub
  rühma enne hommikusöögi või õppetegevuste algust.
 5. Lasteaed lubab rühma üksnes terve lapse. Rühma töötajal on õigus mitte vastu võtta last, kellel on
  silmnähtavad haiguse tunnused (palavik, lööve, silmapõletik, köha, nohu, kõhulahtisus, oksendamine
  jne). Samuti juhul, kui lapsele on vaja päeva jooksul anda ravimeid või kui lapsel ei ole lubatud õue
  minna.
 6. Lapse puuduma jäämisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva
  kella 15:00ks. Selleks võib kasutada otsesuhtlust rühma töötajaga, rühma telefoni või ELIISi.
 7. Kui laps on pikalt puudunud, soovitame teavitada lasteasutust lapse naasmisest rühma eelneva
  tööpäeva kella 15.00ks.
 8. Juhul, kui lapsele tuleb õhtul järele keegi teine täiskasvanu peale vanemate või eestkostja, teavitab
  lapsevanem sellest eelnevalt õpetajat. Rühma töötaja ei anna last
  võõrale või ebakaines olekus isikule.
 9. Lapsele järele tulles võtab lapsevanem lapse vastu rühma töötajalt. Õuesoleku ajal lapsele järgi
  tulles on lapsevanem kohustatud võtma kontakti rühma töötajaga ja teatama lapse lahkumisest.
 10. Soovitame lapsevanemal tulla rühma vähemalt 15 minutit enne lasteaia sulgemist, et laps jõuaks
  on mängud/eelnevad tegevused rahulikult lõpetada ja koju minekuks riietuda.
 11. Lapsevanem ei sisene üleriietes ega välisjalanõudes rühmaruumi.
 12. Lasteaia töötajad vastutavad lapse turvalisuse ja heaolu eest rühmaruumis või õuealal hetkest,
  mil lapsevanem on lapse õpetajale (töötajale) isiklikult üle andnud ja lahkunud rühmaruumist või
  territooriumilt.
 13. Lasteaiast lahkudes läheb vastutus üle õpetajalt lapsevanemale hetkel, mil õpetaja on lapse
  lapsevanemale üle andnud.
 14. Lapsevanem teavitab lapse kojuminekust õpetajat (töötajat) isiklikult.
 15. Lasteaia ühisüritustel vanematega vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem.
 1. Tartu linnas kasutatakse lasteaiakohtade taotlemiseks ja taotluste menetlemiseks haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
 2. Uute laste vanematele korraldab lasteaed enne uut õppeaastat lasteaeda tutvustava koosoleku.
 3. Lapsevanemal on soovitav varuda aega rühmaga tutvumiseks ning vajadusel seal koos lapsega viibimiseks harjutamise perioodil. Kohanemisperioodi pikkuse osas juhindub lapsevanem õpetaja nõuannetest.
 4. Lasteaeda tulles võiks laps osata ise süüa ja tassist juua.
 1. Laps vajab puhtaid ja mugavaid vahetusriideid terveks päevaks.
 2. Lapsel on lasteaias parajad, mugavad, terved, soovitavalt krõpsuga vahetusjalatsid, võimlemisriided, soovi korral puhkeajaks pidžaama (öösärk, T-särk), taskurätikud, kamm või juuksehari. Pikemate juustega tüdrukutel on juuksed patsikummiga kinnitatud. Jalanõud olgu libisemiskindlad ja ei tohi jätta põrandale musti triipe.
 3. Lapse jalanõud peavad võimaldama tal joosta, tantsida, s.t. osaleda kõikides liikumisega seotud tegevustes.
 4. Õues mängimiseks on lapsele vajalikud ilmastikule vastavad õueriided (veekindlad kombekad, kummikud jne.), mis määrdumisel ei tekitaks lapsevanemale probleeme. Kindad peavad olema lapsele parajad ja puhtad.
 5. Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre, salle ja teisi lapse tervist ohustavaid detaile.
 6. Lapsevanem korrastab ja peseb võimlemis- ja õueriideid vähemalt kord kuus, nende määrdumisel sagedamini.
 7. Et ära hoida riiete ja jalanõude vahetusse minemist, on vajalik need varustada lapse nimega.
 8. Laps ei kanna lasteaias kaelaketti, käeketti ega muid ehteid, mis võivad last ohustada.
 9. Lasteaiast lahkudes jääb lapse kapp korda, riided õigetpidi keeratud ja nagisse riputatud. Kapis peab olema piisavalt vahetusriideid.
 10. Lapsevanem tühjendab lapse kapi vahetult enne suvepuhkusele jäämist või lasteaiast lahkumist.
 1. Lapsele on tagatud 3 toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode). Eeldatakse, et laps sööb kõigil kolmel toidukorral.
 2. Lapsevanemal on võimalik loobuda ühest või mitmest toidukorrast kirjalikku taasesitamist võimaldava avalduse alusel, mis on esitatud lasteaiale vähemalt 7 päeva enne toidukorrast loobumist.
 3. Toitu valmistatakse lasteaia köögis, kus järgitakse kõiki lasteaedadele kehtestatud tervisekaitsenõudeid.
 4. Tooraine sisseostmisel eelistatakse eestimaist ja mahetoitu.
 5. Nädala menüü on tutvumiseks rühma stendil , ELIISis ja lasteaia kodulehel.
 6. Lapsevanem teavitab õpetajat, kui tema laps on mõne toidu suhtes allergiline.
 7. Eritoidu (nt. laktoosi-või gluteenitalumatus vms.) vajadusel esitab lapsevanem lasteaiale soovitavalt arstitõendi või sõlmivad lapsevanem ja lasteaed lapse toitlustamiseks vastava kokkuleppe.
 8. Lasteaias tähistatakse laste sünnipäevi kokkuleppel rühmaõpetajaga. Soovi korral võib sünnipäevalaps tuua puuvilja ja maiustusi. Lasteaeda toodud puuvilja ja maiustusi peab jätkuma kõikidele rühma lastele.
 1. Tartu lasteaia Ristikhein õppe-kasvatustegevuse aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
 2. Lasteasutuse õppeaasta tegevussuunad on kinnitatakse õppeaasta alguses pedagoogilises nõukogus.
 3. Lasteaia poolt organiseeritud õppetegevus toimub vastavalt rühma päevakavale.
  Lisaks rühmaõpetajatele toetavad lapsi muusika- ja liikumisõpetaja, logopeed ning eripedagoog.
 4. Laste õpetamiseks kasutatakse erinevaid metoodikaid ja mänge.
 5. Lasteaed tagab koostöös lapsevanemaga lapsele kooliks ettevalmistuse kui laps osaleb maksimaalselt õppe- ja kasvatustegevuses. Lasteaed väljastab lapsevanemale „Koolivalmiduse kaardi“.
 6. Lapsevanemal on õigus vaadelda lasteaias läbiviidavaid tegevusi sellest eelnevalt õpetajat teavitades.
 7. Igal reedel saadavad rühmaõpetajad lapsevanematele kokkuvõtte möödunud nädala tööst, uue nädala plaanidest ja soovidest/ettepanekutest lastevanematele. Lapsevanem saab ELIISist tagasiside lapse oskuste ja arengu kohta.
 8. Lapsel võib lasteaias kaasas olla isiklik mänguasi, kui ta on nõus seda jagama rühmakaaslastega ja kui see on kooskõlas rühmas kokku lepitud reeglitega.
 9. Lasteaeda ei või kaasa võtta lastele ohtlikke mänguasju, k.a. liiga õrnu ja väikseid mänguasju.
 10. Lasteaed ei vastuta kodust kaasa võetud mänguasja kadumise ja purunemise eest.
 11. Kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni üheksa lapse ning tasandusrühmas kuni kuue lapse kohta. Koolieelse lasteasutuseseaduse § 7 lõikes 1 1 nimetatud juhul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.
 12. Koolieelse lasteasutuse seaduse §7 lõige 1 1 sätestab, et lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra.
 13. Jalgrattaga tohib laps õuealal liikuda ainult turvavarustusega, selleks ettenähtud kohas ja ettenähtud aegadel. Laste jalgratastega liiklemist õuealal reguleerivad lasteaia poolt kehtestatud „Õueala reeglid“. Lapsed liiklevad õuealal alates 5.-ndast eluaastast.
 14. Jalgratta võib lukustada jalgrattahoidiku külge, luku võti tuleb markeerida.Lasteaed ei vastuta jalgrataste eest.
 15. Talvel lasteaeda kaasa võetud kelkudel peavad olema lapse ja rühma nimed.
 16. Lasteaed ei vastuta kelkude eest.
 17. Suvel päikseliste ilmadega kannab laps peakatet. Lapsevanem toob lapse kappi joogipudeli.
 18. Õuealalt lahkudes kannavad lapsed ja lastega koos olevad töötajad helkurveste.
 1. Lapse haigestumisel nakkushaigusesse tuleb lapsevanemal sellest viivitamatult teavitada lasteaeda.
 2. Lapse haigestumisel või lasteaias juhtunud trauma korral teavitab rühma töötaja koheselt lapsevanemat. Vajadusel kutsub rühma töötaja kiirabi. Lapsevanem viib haigestunud lapse esimesel võimalusel koju.
 3. Kui laps vajab tervise tõttu erilist hoolt või tähelepanu, teavitab lapsevanem sellest õpetajat.
 4. Haigustunnustega või tervise tõttu erihoolt vajav laps jääb kuni täieliku tervenemiseni koju.
 5. Lapsele ei ole lubatud lasteaeda kaasa panna ravimeid, toidulisandeid jms. Erandkorras võib vanema kirjaliku avalduse alusel manustada lapsele ravimeid direktori poolt määratud isik.
 6. Päeva jooksul lapsega toimunud olulistest sündmustest informeerib õpetaja/õpetajat abistav töötaja lapsevanemaid samal päeval.
 1. Lapsevanem maksab lasteaia osalustasu ja lapse toidu eest.
 2. Vanematele kehtestatud lasteaia osalustasu on ühe lapse kohta Tartu Linnavolikogu poolt kinnitatud protsent Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast.
 3. Lapse toidupäeva maksumuse otsustab lasteaia hoolekogu ja kinnitab direktor. Toidukulu päevamaksumus sõltub tarnitavate toidukaupade hindadest.
 4. Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15:00ks. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest.
 5. Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et lapsevanem on õigeaegselt teavitanud lasteaeda lapse puudumisest.
 6. Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.
  Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest 20. kuupäevaks.
 7. Tartu Linnavalitsuse Rahandusosakond saadab lapsevanema poolt antud e-mailile arve, millel kajastub tasumisele kuuluv summa. Lapsevanem tasub arve jooksva kuu 20. kuupäevaks pangaülekandega/otsekorraldusega vastavalt arvel toodud rekvisiitidele.
 8. Lapsevanem võib taotleda Tartu LV Sotsiaalabi osakonnast abi lasteaia arvete osaliseks või täielikuks tasumiseks, samuti ühekordset täiendavat toetust (vt. www.tartu.ee ). Sotsiaalabi toetused ja koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestab Tartu Linnavolikogu.
 1. Lapsevanemate ja lasteaia töötajate vaheline suhtlus on delikaatne ja põhineb vastastikusel austusel.
 2. Lapsevanem liitub eliis.ee keskkonnaga, kust ta saab teavet rühmas läbiviidud tegevuste kohta, lugeda õpetajate ja logopeedi/eripedagoogi ülevaadet tööst lapsega ning kommentaare lapse tegevuse kohta.
 3. Lasteaeda võib alati tulla nõu küsima ja oma muret/rõõmu jagama, mis puudutab last ja tema probleeme.
 4. Laste ja lastevanemate poolt räägitud info on konfidentsiaalne.
 5. Vastavalt iga rühma tegevusplaanile toimuvad rühmades lastevanemate koosolekud ja arenguvestlused.
 6. Lasteaias toimuvatest tegevustest, ühisüritustest ja aktuaalsetest probleemidest saavad lapsevanemad teavet oma rühma õpetajatelt, rühma stendilt, rühma elektroonilisest listist, rühma kinnisest Facebooki grupist, ELIISist ja lasteaia koduleheküljelt www.ristikhein.tartu.ee.
 7. Lapsevanem jälgib regulaarselt oma e-posti, mille ta andis lasteaeda. Teave loetakse vanema(te)le kättetoimetatuks ka siis, kui lapsevanem ei anna tagasisidet.
 8. Lapsevanem teavitab õpetajat muutunud kontaktandmetest.
 9. Lapsevanemad on oodatud kaasa rääkima ja tegutsema lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi rühma, lasteaia hoolekogu ja lasteaia elektrooniliste suhtluskanalite.
 10. Tartu Linnavalitsus võib lasteasutuse direktori ettepanekul moodustada lasteasutuses vastavalt vajadusele sobitusrühmi ja erirühmi.
 11. Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril või tema kohusetäitjal õigus avada valverühmi või liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel/puhkuste ajal, koolivaheaegadel, pühade eelsetel aegadel, rühmatöötajate haigestumisel jne.).Suveperioodil võib lasteaed olla ajutiselt suletud.
 12. Lahkarvamuste tekkimisel lahendatakse probleemid omavaheliste läbirääkimiste teel.
 13. Lapsevanemad ei tohi kasutada ja viibida ruumides, mis ei ole otseselt seotud tema lapse tegevusega lasteaias (näit. tualettruumid ja muud abiruumid).
 14. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel uksed ja väravad nii lasteaeda tulles kui lahkudes, et tagada laste turvalisus.
 15. Lapsevanemad ja lasteaia töötajad ei sõida lasteaia mängumaale jalgratastel vaid lükkavad ratast käe kõrval.
 16. Lapsevanematel ei ole lubatud sõita isikliku autoga lasteaia õuealale (vt. lasteaia värava kõrvale paigaldatud liiklusmärki).
 17. Igal rühmal on oma välisukse kood, mida kasutab lasteaeda sisenemisel ainult konkreetse rühma lapsevanem.
 18. Lapsevanem peab kinni lasteaia sulgemise ajast. Hoone pannakse valve alla ja väravad suletakse tööpäeva lõpus.
 19. Teie positiivne ja heatahtlik suhtumine kõikidesse lasteaia töötjatesse, lapse rühmakaaslastesse ja nende vanematesse on hea koostöö aluseks.