Ristikhein

Virtuaaltuur

Õppekava lühitutvustus

Tartu lasteaia Ristikhein õppekava lähtub riiklikust õppekavast. Lasteaia töötajate jaoks on omane lapsest lähtuv mõtteviis. Õppemeetodina rakendatakse projektõpet, mis võimaldab parimal moel lapsi kaasata ja teemadega süvitsi tegeleda.

Rõhutatult pööratakse tähelepanu laste kaasamisele nii igapäevaelu toimingutesse kui ka õppetöö planeerimisse ja analüüsimisse. Ettevõtliku Kooli haridusprogrammis osalemine toetab veelgi laste iseseisvuse, loovuse ja tegutsemistahte arenemist. Rohelise Kooli õppeprogrammis osalemise kaudu tähtsustatakse rohelist mõtteviisi ja keskkonnasäästlikku ellusuhtumist. Oluline osa õppetöös on teadlikult digipedagoogika rakendamisel, mis tähendab, et eesmärgipäraselt kasutatakse õppetöö mitmekesistamiseks lastele eakohaseid  digi- ja robootilisi vahendeid. 

Lasteaia visiooniks on olla innovaatiline, arendav ja turvaline õpikeskkond, kus lapse õpihuvi ja tegutsemisrõõmu toetavad professionaalsed ja pühendunud töötajad.

rohelinekool_logo

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco Schools Global.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohkem infot Rohelise Kooli kohta saab Tartu Loodusmaja kodulehelt.

Lasteaed ühines Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2019. Rohelise Kooli töörühmade koosolekute protokollid.

Lasteaia Rohelise Kooli programmi tegevusi kajastatakse Facebook´i leheküljel Ristikheina Roheline Kool.

2023-2024 õppeaasta põhiteemad Ristikheina lasteaias on elurikkus ja loodus, prügi ja jäätmed ning toit. Lasteaia õppekava toetavaks projektiks käesoleval õppeaastal on “Ristikhein loob elurikkust”
Rohelise Kooli Tegevuskava 2023-2024

Lasteaias on sõnastatud ühtsed keskkonnapõhimõtted.

                                                                                                

progetiiger_logo

Digivahendite kasutamine õppetöös annab lapsele lisavõimaluse igakülgse õpikogemuse saamiseks.
Digivahendid toetavad lapse õppimist, suhtlemist, koostööd, loovust, keelelist arengut ja loogilist mõtlemist. Tehnoloogia võimaldab mängulist avastamist ja rikastab seeläbi õpikogemust.
Digitehnoloogia õppetöös kasutamise eesmärgiks on laste digipädevuse areng.
Eakohased robootilised vahendid võimaldavad saada teadmisi ja oskusi seadmete juhtimisest ja lihtsast programmeerimisest ning äratavad huvi tehnoloogiavaldkonna vastu.

Digitehnoloogia kasutamise alla kuuluvad:

  • Digitaalne õppevara (digitaalsed õppematerjalid, õppemängud, õppeotstarbelised mängud ja mobiilirakendused jne)
  • Digitaalsed vahendid (arvutid, tahvelarvutid, smart-tahvel, fotoaparaadid, projektorid, dokumendikaamera, nutivahendid jne.)
  • Robootilised vahendid (Bee-Botid, Blue-Botid jne.)

Digipedagoogika kasutamise põhimõtted:

  • Digipedagoogika kasutamine on mänguline õppevorm. Õppetöö on lapsest lähtuv, õppemeetodina kasutatakse projektiõpet, avastusõpet ja ühisõpet.
  • Õpetajal on õppeprotsessis määrav roll tehnoloogia kasutamise juhendaja ja vahendajana.
  • Digipedagoogilist õpet saab lõimida kõikidesse õppetöö valdkondadesse.

 

Ettevõtlik Kool/Lasteaed https://evkool.ee/meist/tutvustus/  on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Oluline on läbi projektõppe laste kaasamine õppimise kõikidesse etappidesse, laste huvi ja loova mõtlemise toetamine ning õppimise seostamine igapäevaeluga. Lasteaed ühines võrgustikuga 2022.aastal.

Ettevõtliku Kooli 2022. a. edulugude konkursil valiti lasteaia projekt “Ristikhein seikleb Tartus” Tartu maakonna ETTEVÕTLIKU HARIDUSTEO  laureaadiks.

Tartumaa Ettevõtliku Kooli 2023.a. edulugude konkursil tunnustati õpetaja Inna Männistet ETTEVÕTLIKU HARIDUSTEO  kategoorias esikohaga ettevõtlikkuse teisipäevade  eest ning kategoorias PARIMAD PRAKTIKAD TULEMI RAKENDAMISEL esikohaga projekti “Mängult või päriselt?” eest. 

Õpetaja Kadi Laarmanni tunnustati samal konkursil teise kohaga kategoorias PARIMAD PRAKTIKAD TULEMI RAKENDAMISEL  projekti “Varjude mäng” eest.

Septembris 2023 saavutas lasteaed Ristikhein esimesena Tartus Ettevõtliku Lasteaia HÕBETASEME kvaliteedimärgise.